URP Nr XIII/111/2011

UCHWAŁA Nr XIII/111/ 2011
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 22 grudnia 2011 roku
 
                                                                                                                                                                         
w sprawie Statutu Domu Dziecka w Krasnem
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146. Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 201 poz. 1183), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
 
 
§1. Z dniem 01 stycznia 2012r. Domowi Dziecka w Krasnem nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§3. Traci moc uchwała Nr XL/352/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006r. w sprawie Statutu Domu Dziecka w Krasnem (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 172, poz. 1607) zmieniona uchwałą Nr XIV/130/07 z dnia 20 grudnia 2007r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008r. Nr 5, poz. 60).
 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
 
 
Podpisał: Pan Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 
 
 
   
Załącznik
do Uchwały Nr XIII/111/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 22.12.2011 roku
 
 
STATUT DOMU DZIECKA W KRASNEM
 
§ 1. Dom Dziecka w Krasnem, zwany dalej „Placówką” działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887) i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
4) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) do czasu wydania przepisów wykonawczych do ustawy, o której mowa w pkt. 1,
5) niniejszego Statutu.
 
§ 2. 1. Placówka jest jednostką budżetową Powiatu Białostockiego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),.
 
2. Placówka używa na tablicach, pieczątkach, wywieszkach, formularzach oraz korespondencji nazwy „Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem”.
 
3. Siedzibą Placówki jest: Krasne, 16-060 Zabłudów.
 
§ 3. 1. Przedmiotem działalności Placówki jest:
1)   zapewnie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
2)   realizacja przygotowanych we współpracy z asystentami rodzinnymi planów pomocy dzieciom;
3)   umożliwienie kontaktu dzieci z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
4)   podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodziny;
5)   zapewnianie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych;
6)   obejmowanie dzieci działaniami terapeutycznymi;
7)   zapewnianie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
 
2. Typ Placówki i szczegółową organizację określa jej regulamin.
 
3. Placówka może łączyć zadania placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej i specjalistyczno - terapeutycznej.
         
 
§ 4. Tryb i sposób kierowania i przyjmowania dzieci do Placówki określają przepisy wykonawcze do ustawy, o której mowa w § 1 pkt 1.
 
§ 5. 1. Placówką kieruje Dyrektor.
 
2. Dyrektor reprezentuje Placówkę na zewnątrz, a ponadto:
1) organizuje pracę Placówki i sprawuje nadzór nad jej mieniem i nad realizacją zadań przez pracowników,
2) kieruje bieżącymi sprawami Placówki,
3) wydaje zarządzenia dotyczące organizacji Placówki,
4) wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.
 
§ 6. 1. Działalność Placówki finansowana jest z budżetu Powiatu Białostockiego, na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
 
2. Placówka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 7. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Starosta Powiatu Białostockiego.
 
§ 8. Zmiany w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
 
 
Podpisał: Pan Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-12-2011

Data udostępnienia w BIP: 10-01-2012 12:46

Data modyfikacji informacji: 10-01-2012 12:46