URP Nr X/92/2011

Uchwała Nr X/92/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 15 września 2011 roku
 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego
 
 
Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272, poz. 3009, z 2009r Nr 143, poz. 1546), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
Uznać skargę Pani xxxxxxxxx *) na działalność Starosty Powiatu Białostockiego za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.
 
§2
 
Upoważnić Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do udzielenia pisemnej odpowiedzi skarżącemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady

 

xxx *) art. 5 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej

 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-09-2011

Data udostępnienia w BIP: 03-10-2011 11:02

Data modyfikacji informacji: 28-12-2011 08:58