URP Nr X/87/2011

Uchwała Nr X/87/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 15 września 2011 roku
 
w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Białostockiego
               
                Na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
Udziela się dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Białostockiego w wysokości 10.412 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta dwanaście złotych), w tym dla:
1)     Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach – Gmina Zawady, w wysokości 1.750zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania i montażu zabezpieczeń antywłamaniowych otworów drzwiowych w garażach OSP.
2)     Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy – Gmina Choroszcz, w wysokości 4.600 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy do wody zanieczyszczonej.
3)     Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej – Gmina Turośń Kościelna, w wysokości 4.062 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. wymiana bramy garażowej w strażnicy OSP.
 
§2
 
1.     Dotacja, o której mowa w §1, będzie pochodziła z budżetu Powiatu Białostockiego na 2011 rok (dz. 754, rozdział 75412, §6230).
2.     Sposób przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia określą umowy zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi wymienionymi w §1.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-09-2011

Data udostępnienia w BIP: 28-09-2011 09:37

Data modyfikacji informacji: 28-09-2011 09:37