URP Nr VI/54/2011

UCHWAŁA Nr VI/54/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego
 
                Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) oraz §49 ust.1 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272, poz. 3009; z 2009r. Nr 143, poz. 1546), Rada Powiatu Białostockiego postanawia:
§1
W uchwale Nr II /18/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego §1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Pan Jan Kaczan - Przewodniczący
2. Pan Maciej Rafał Bojanowski
3. Pani Jolanta Den
4. Pani Anna Grycuk
5. Pan Bogusław Kwiatkowski
6. Pan Zdzisław Łukaszewicz
7. Pani Dorota Rusiłowicz
8. Pani Sylwia Rząca
9. Pan Jacek Sak
10.Pan Walenty Sic
      11. Pan Robert Wardziński
      12. Pan Marek Żmujdzin
      13. Pan Zenon Żukowski
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-04-2011

Data udostępnienia w BIP: 10-05-2011 10:20

Data modyfikacji informacji: 10-05-2011 10:20