URP Nr III/31/2011

 
 
Uchwała Nr III/31/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 27 stycznia 2011 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach
 
                Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 8 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1
W Uchwale Nr IX/75/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach w § 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
b)     „przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu:
- Pan Wiktor Brzosko
- Pan Sławomir Gołaszewski
- Pan Marian Olechnowicz
- Pan Andrzej Osmolski”.
 
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-01-2011

Data udostępnienia w BIP: 02-02-2011 12:50

Data modyfikacji informacji: 02-02-2011 12:50