URP Nr X/82/2011

Uchwała Nr X/82/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 15 września 2011 roku
 
w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową
 
        Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 2005r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1
1.     Powierzyć Gminie Gródek na okres do 31 grudnia 2012 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy, należące do zakresu działania Powiatu Białostockiego, wynikające z ustawy z dnia 21 marca 2005r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)
2.     Powierzenie dotyczy zarządzania drogą powiatową Nr 1448 B na odcinku ul. Białostockiej w Gródku.
3.     Gmina Gródek będzie pełnić funkcję inwestora podczas przebudowy, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, na ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065 B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B, pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II  Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój ”.
 
§2
Przyjęcie zadania, o którym mowa w §1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Białostockiego a Wójtem Gródka.
 
 
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-09-2011

Data udostępnienia w BIP: 28-09-2011 09:21

Data modyfikacji informacji: 28-09-2011 09:21