URP Nr IX/77/2011

                                                                                  PROJEKT
 
 
 
 
Uchwała Nr IX/77/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 4 sierpnia 2011 roku
 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2011 – 2014
 
 
                Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia:
 
§ 1
1.     Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2011 – 2014.
2.     Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
3.     Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 2.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał: Pan Walenty Sic
                 Wiceprzewodniczący Rady
                                                                                                                             Załącznik Nr 2
                                                                                                                             do Uchwały Nr IX/77/2011
                                                                                                                             Rady Powiatu Białostockiego
                                                                                                                             z dnia 4 sierpnia 2011 roku
 
 
Objaśnienia
 
W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014:
1) wprowadza się nowe zadania w poz. 1a)
- program nr 9 na ogólna kwotę 813 000 zł . Planowane wydatki będzie stanowić dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na zapewnienie wkładu własnego w realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” i obejmie termomodernizację budynku głównego z zapleczem i Poradni Specjalistycznej z częścią administracyjną.
Wartość projektu – 2 225 000 zł. Finansowanie:
- dotacja z budżetu Powiatu Białostockiego                     -   813 000 zł
- dotacja z budżetu Gminy Łapy                                         -   300 000 zł
- dotacja z NFOŚiGW                                                           - 1 020 000 zł
- środki własne SP ZOZ w Łapach                                       -      92 000 zł.
- program nr 10 na ogólną kwotę 193 461 zł. Planowane wydatki będzie stanowić dotacja dla Samorządu Województwa (lidera Projektu) na zapewnienie wkładu własnego w realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II – Administracja samorządowa”. W odniesieniu do Powiatu Białostockiego ogólna wartość projektu wyniesie 1 289 737,50 zł, w tym udział środków z budżetu powiatu – 193 460,63 zł tj. 15%;
2) zmienia się wartość przedsięwzięcia w poz. 1c)
- zadanie nr 5 – zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 102 800 zł. Zmniejszenie dotyczy planu wydatków w 2011 roku i jest wynikiem zrealizowania planowanego zakresu robót w kwocie 152 200 zł.
 
Podpisał: Pan Walenty Sic
                 Wiceprzewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Walenty Sic-Wiceprzewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-08-2011

Data udostępnienia w BIP: 16-08-2011 09:18

Data modyfikacji informacji: 16-08-2011 09:18