URP Nr IX/79/2011

Uchwała Nr IX/79/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 4 sierpnia 2011 roku
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin
na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
Jednostek OSP z terenu powiatu białostockiego
 
 
Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./ Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
                                                               
                                                                 §1
 
1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Tykocin w formie dotacji celowej.
 
2. Pomoc finansowa w kwocie 10.000,- zł. /słownie: dziesięć tysięcy złotych/
    przeznaczona jest na zakup pucharów, medali oraz nagród rzeczowych najlepszym
    drużynom OSP, biorącym udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które
    odbędą się w Tykocinie miesiącu wrześniu 2011 r.
                                                                                             
 
                                                                 §2
 
1.     Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1, będą pochodziły z dotacji celowej
/Dz. 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”, § 2310/ z budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2011.
 
2.     Sposób przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia określi umowa zawarta
Pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Tykocina.
 
 
§3
 
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§4
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Podpisał: Pan Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-08-2011

Data udostępnienia w BIP: 16-08-2011 09:25

Data modyfikacji informacji: 16-08-2011 09:25