URP Nr XI/94/2011

UCHWAŁA Nr XI /94/ 2011
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 27 października 2011 roku
                                                                                                                                                                         
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146. Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1. W załączniku do uchwały Nr XL/358/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 172, poz. 1613) wprowadza się następujące zmiany:
 
1)     W § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).”
2)     W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Białostockiego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).”
3)    Z dniem 1 stycznia 2012r. w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań powiatu w zakresie:
1)     pomocy społecznej,
2)     wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
3)     polityki prorodzinnej,
4)     wspierania osób niepełnosprawnych
oraz innych zadań określonych w ustawach, w tym zadań należących do zakresu działań powiatu z zakresu administracji rządowej i przypisanych do realizacji Centrum.”
 
4)     Z dniem 1 stycznia 2012r w § 3 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887)”
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
 
Podpisał: Pan Sławomir Gołaszewski
 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-10-2011

Data udostępnienia w BIP: 07-11-2011 13:48

Data modyfikacji informacji: 07-11-2011 13:48