URP Nr V/47/2011

UCHWAŁA Nr V/47/ 2011
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 28 marca 2011 roku
 
wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany kwalifikacji obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
 
Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego Uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272, poz. 3009; z 2009r. Nr 143, poz. 1546), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wystosować stanowisko - wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany kwalifikacji obszarów ONW, ustalonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 73, poz. 657 ze zm.) zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: Pan Walenty Sic
Wiceprzewodniczący Rady
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr V/47/2011
Rady Powiatu Białostockiego                           
z dnia 28 marca 2011 roku 
 
 
STANOWISKO RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
   
Rada Powiatu Białostockiego zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości zmian w zakresie kwalifikacji obszarów ONW, ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 73, poz. 657 ze zm.).
Mieszkańcy powiatu białostockiego występują do Starostwa Powiatowego w Białymstoku z interwencjami w sprawie braku możliwości uzyskania dopłat ONW za grunty rolne, położone na terenie gmin miejskich i terenach miejskich gmin miejsko-wiejskich. Powiat Białostocki jest jednym z największych powiatów w Polsce. W jego skład wchodzi 15 gmin w tym 9 gmin miejsko- wiejskich. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia jedynie tereny wiejskie w 5 gminach miejsko-wiejskich i 3 gminy wiejskie zostały uznane za obszary ONW. Terenów rolniczych, położonych w granicach administracyjnych miast w ogóle nie objęto dopłatami ONW. W granicach administracyjnych miast powiatu białostockiego znajduje się natomiast znacząca powierzchnia gruntów rolnych, zagospodarowywanych rolniczo, a stanowiących obszary znajdujące się w mniej korzystnej sytuacji z punktu widzenia warunków uprawy.
Należy podkreślić, iż przestrzeń rolnicza zajmuje ponad połowę ogólnej powierzchni powiatu białostockiego, a większość mieszkańców znajduje zatrudnienie w rolnictwie. W związku z powyższym dział ten wraz z innymi elementami gospodarki żywnościowej odgrywa największą rolę ekonomiczną w powiecie. Ze względu na duże zasoby użytków rolnych, położenie, czyste środowisko, brak uciążliwego przemysłu - powiat białostocki ma potencjalne możliwości rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa przyjaznego środowisku. Ograniczenia wynikające z braku dopłat ONW do gruntów, położonych na terenie gmin miejskich i terenach miejskich gmin miejsko-wiejskich, wpływają niekorzystnie na możliwości rozwoju, występujących na nich gospodarstw rolnych. Z dokonanego przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku wstępnego sondażu, ustalono, że problem ten dotyczy gruntów rolnych o pow. ok. 1100 ha. Zgłoszony on został przez Burmistrzów Choroszczy, Wasilkowa, Zabłudowa oraz mieszkańców miasta Tykocin.
Mając na uwadze powyższe Rada Powiatu Białostockiego zwraca się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości zmiany zasad kwalifikowania obszarów ONW i ujęcie w wykazie obszarów ONW również terenów rolnych, położonych w granicach administracyjnych miast.
Podpisał: Pan Walenty Sic
Wiceprzewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Walenty Sic-Wiceprzewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-03-2011

Data udostępnienia w BIP: 06-04-2011 00:00

Data modyfikacji informacji: 07-04-2011 11:55