URP Nr III/30/2011

 
Uchwała Nr III/30/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 27 stycznia 2011 roku
 
 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
 
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
                Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
                Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
 
§ 3
                Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
Przewodniczący Rady
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-01-2011

Data udostępnienia w BIP: 02-02-2011 12:47

Data modyfikacji informacji: 02-02-2011 12:47