URP Nr III/26/2011

 
Uchwała Nr III /26/ 2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 27 styczeń 2011 rok
 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2011
 
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§1
Dochody budżetu w wysokości 95 669 522 zł, z tego:
- bieżące w wysokości                         91 065 642 zł,
- majątkowe w wysokości                     4 603 880 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1
 
§ 2
Wydatki budżetu w wysokości 99 069 522 zł, z tego:
- bieżące w wysokości                      80 596 509 zł,
- majątkowe w wysokości                                18 473 013 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§3
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)   ogólną w wysokości     -   750 000 zł,
2)   celową w wysokości      - 2 490 000 zł,
z przeznaczeniem na:
a)     wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym                                 w kwocie    -   180 000 zł,
b)     wydatki bieżące, m.in. wynikające ze wzrostu cen energii       w kwocie  -    170 000 zł,
c)      wydatki inwestycyjne                                                           w kwocie   - 2 140 000 zł.
 
§4
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
 
§5
Planowany deficyt budżetu w wysokości 3 400 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2 300          000 zł oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 100 000 zł.                          
 
 
§6
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 500 357 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 100 357 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
 
§7
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                                    - w kwocie 2 000 000 zł;
2)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                  - w kwocie 2 300 000 zł;
 
§8
Ustala się dochody w kwocie 450 000 zł i wydatki w kwocie 450 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
 
§9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 6.
§10
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
- przychody                                             1 172 000 zł,
              - koszty i inne obciążenia                      1 172 000 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 7.
 
§11
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 
1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu            - w kwocie 2 000 000 zł;
b)     sfinansowanie planowanego deficytu budżetu            - w kwocie 2 300 000 zł
 
2)   zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3)   przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
4)    dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach grupy wydatków na wynagrodzenia i pochodne - z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami,
5)   dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6)   udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1 000 000 zł,
7)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 
 
§12
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-01-2011

Data udostępnienia w BIP: 02-02-2011 12:36

Data modyfikacji informacji: 02-02-2011 12:36