Uchwały Rady Powiatu rok 2014

 

 1. Sesja Nr XXXVIII z dnia 30 stycznia 2014 roku.
 2. Sesja Nr XXXIX z dnia 27 lutego 2014 roku.
 3. Sesja Nr XL z dnia 27 marca 2014 roku.
 4. Sesja Nr XLI z dnia 24 kwietnia 2014 roku.
 5. Sesja Nr XLII z dnia 29 maja 2014 roku.
 6. Sesja Nr XLIII z dnia 26 czerwca 2014 roku.
 7. Sesja Nr XLIV z dnia 28 sierpnia 2014 roku.
 8. Sesja Nr XLV z dnia 25 września 2014 roku.
 9. Sesja Nr XLVI z dnia 30 października 2014 roku. - ostatnia Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji
 10. Sesja Nr I z dnia 01 grudnia 2014 roku. - pierwsza Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji
 11. Sesja Nr II z dnia 11 grudnia 2014 roku.
 12. Sesja Nr III z dnia 22 grudnia 2014 roku.

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XXXVIII w dniu 30.01.2014r.

 

Uchwała Nr XXXVIII/300/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2013.

Uchwała Nr XXXVIII/301/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej garażami przy ul. Piaskowej 9 w Łapach.

Uchwała Nr XXXVIII/302/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2014 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/303/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach.

Uchwała Nr XXXVIII/304/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr XXXVIII/305/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXVIII/306/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XXXIX w dniu 27.02.2014r.

 

Uchwała Nr XXXIX/307/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr XXXIX/308/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 lutego 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXXIX/309/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 lutego 2014 roku sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

Uchwała Nr XXXIX/310/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XL w dniu 27.03.2014r.

 

Uchwała Nr XL/311/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

Uchwała Nr XL/312/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XL/313/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w boku budżetowym 2014.

Uchwała Nr XL/314/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania drogą powiatową nr 1422B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1421B do skrzyżowania z drogą gminną nr 104834B w miejscowości Ratowiec oraz drogą powiatową nr 1421B na odcinku długości 300 m. 

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XLI w dniu 24.04.2014r.

Uchwała Nr XLI/315/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2013 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”.

Uchwała Nr XLI/316/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

Uchwała Nr XLI/317/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XLI/318/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach.

Uchwała Nr XLI/319/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie likwidacji Technikum i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz rozwiązania Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr XLI/320/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Uchwała Nr XLI/321/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

Uchwała Nr XLI/322/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr XLI/323/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Białostockiego oraz podległych mu urzędników.

Uchwała Nr XLI/324/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa.

Uchwała Nr XLI/325/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie  wykreślenia projektu budowy lotniska z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. 

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XLII w dniu 29.05.2014r.

 

Uchwała Nr XLII/326/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie nadania imienia I Liceum Ogólnokształcącemu w Łapach.

Uchwała Nr XLII/327/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XLII/328/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku województwa.

Uchwała Nr XLII/329/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2014 roku wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie realizacji zadań publicznych w drodze bezprzetargowego zlecenia przez gminy zadania własnym spółkom komunalnym „in house”. 

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XLIII w dniu 26.06.2014r.

Uchwała Nr XLIII/330/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2013 rok.

Uchwała Nr XLIII/331/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2013 rok.

Uchwała Nr XLIII/332/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2013 rok.

Uchwała Nr XLIII/333/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XLIII/334/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom:  Juchnowiec Kościelny, Tykocin i  Wasilków.

Uchwała Nr XLIII/335/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

Uchwała Nr XLIII/336/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XLIII/337/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XLIII/338/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie podziału powiatu białostockiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XLIV w dniu 28.08.2014r.

Uchwała Nr XLIV/339/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia zadania pn. „Budowa jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 1396B w m. Kulikówka gm. Dobrzyniewo Duże”.

Uchwała Nr XLIV/340/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową.

Uchwała Nr XLIV/341/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Wasilków zarządzania publiczną drogą powiatową.

Uchwała Nr XLIV/342/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

Uchwała Nr XLIV/343/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XLIV/344/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XLII/326/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie nadania imienia I Liceum Ogólnokształcącemu w Łapach.

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XLV w dniu 25.09.2014r.

Uchwała Nr XLV/345/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Wasilków.

Uchwała Nr XLV/346/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przyjęcia zarządzania publicznymi drogami Gminnymi.

Uchwała Nr XLV/347/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin.

Uchwała Nr XLV/348/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XLV/349/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

Uchwała Nr XLV/350/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XLV/351/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Uchwała Nr XLV/352/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 września 2014 roku wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie sytuacji zaistniałej w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu białostockiego.

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XLVI w dniu 30.10.2014r.

Uchwała Nr XLVI/353/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XLVI/354/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Białostockim.

Uchwała Nr XLVI/355/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XLVI/356/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie  szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka  w pieczy zastępczej.

Uchwała Nr XLVI/357/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

Uchwała Nr XLVI/358/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XLVI/359/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2014 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym 2014.

 

V Kadencja Rady Powiatu Białostockiego 2014-2018

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr I w dniu 01.12.2014r.

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr II w dniu 11.12.2014r.

Uchwała Nr II/2/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr II/3/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr II/4/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr II/5/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr III w dniu 22.12.2014r.

Uchwała Nr III/7/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady powiatu upoważnionego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady.

Uchwała Nr III/8/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby, nazwy oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady  Powiatu  Białostockiego.

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr III/17/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Małgorzata Nowik

Opublikował: Katarzyna Anuszkiewicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-02-2014

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2014 14:27

Data modyfikacji informacji: 31-12-2014 11:17