URP Nr XLIII/334/2014

 

                                                       

UCHWAŁA Nr XLIII/334/2014

RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 26 czerwca  2014 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom:  Juchnowiec Kościelny,Tykocin i  Wasilków

 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5
i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1

 

Udziela się pomocy finansowej Gminom: Juchnowiec Kościelny, Tykocin, Wasilków  w formie dotacji celowej na kwotę 34.500 zł  (słownie: trzydzieści cztery tysiące  pięćset  zł), w tym:

  1. Gminie Juchnowiec Kościelny w kwocie 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych na  dofinansowanie  zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Juchnowiec Dolny,
  2. Gminie Tykocin  w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  na dofinansowanie  inwestycji pn.” Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach w celu utworzenia garażu na samochód specjalny, pożarniczy ciężki”
  3. Gminie Wasilków w kwocie  4.500 zł. (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) na dofinansowanie inwestycji   pn. „Wymiana drzwi garażowych w OSP Studzianki”.

§2

 

  1. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w §1 będą pochodziły
    z budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2014 (dz. 754, rozdział 75412, § 6300).
  2. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie stanowiła nie więcej niż 50 % wartości poniesionych wydatków.
  3. Sposób przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem: Tykocina i  Wasilkowa oraz Wójtem Juchnowca Kościelnego.

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-06-2014

Data udostępnienia w BIP: 18-07-2014 13:13

Data modyfikacji informacji: 18-07-2014 13:13