URP Nr XLV/351/2014

 

UCHWAŁA Nr XLV /351/ 2014

RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 25 września 2014 roku

                                                                                                     

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XL/358/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia  25 maja 2006r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz. 2723), w załączniku do uchwały „Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku” w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

 

  1.  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podstawową działalnością Centrum jest realizacja zadań powiatu określonych w szczególności w:

  1. ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), 
  2. ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.),
  3. ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.),
  4. ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) 

oraz innych ustawach i aktach wykonawczych przewidzianych do realizacji Centrum.”

 

  1. po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Centrum jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.). ”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XLV/ 351/2014

Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                z dnia 25 września 2014 roku

  

         Zgodnie z art. 76 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze obowiązującym do 19 września 2014r. organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczony przez Starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zleci realizację tego zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Starosta Powiatu Białostockiego Zarządzeniem Nr 36/2011 z dnia 29 września 2011r.  wyznaczył od dnia 1 stycznia 2012r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

         Ustawa z dnia 25 lipca 2014r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła z dniem 19 września br. zmianę powyższego artykułu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze. Obecnie wspomniany przepis określa, iż organizatorem pieczy zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zleci realizacje tego zadania.

        W związku z powyższym w przypadku dalszego realizowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań organizatora pieczy zastępczej konieczna jest zmiana statutu w przedstawionym zakresie.

          Ponadto uaktualniono Statut w zakresie aktualnych publikacji zawartych w nim ustaw.

 

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-09-2014

Data udostępnienia w BIP: 24-10-2014 12:45

Data modyfikacji informacji: 24-10-2014 12:45