URP Nr XLV/352/2014

 

Uchwała Nr XLV/352/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 września 2014 roku

 

wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie   sytuacji zaistniałej w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu białostockiego.

 

Na podstawie §64 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r., poz. 1084), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wystosować stanowisko w sprawie sytuacji zaistniałej w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu białostockiego.

 

§ 2

 

Rada Powiatu Białostockiego zobowiązuje Przewodniczącego Rady do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrowi Środowiska, Najwyższej Izbie Kontroli, Marszałkowi Województwa Podlaskiego, Wojewodzie Podlaskiemu, Podlaskiej Izbie Rolniczej, Starostom Powiatów na terenie Województwa Podlaskiego, Wójtom i Burmistrzom na terenie Powiatu Białostockiego.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

 

 

                                                                       Załącznik do Uchwały Nr XLV/352/2014

         Rady Powiatu Białostockiego

         z dnia 25 września 2014 roku

 

Rada Powiatu Białostockiego, reprezentująca mieszkańców powiatu, wyraża zaniepokojenie sytuacją, jaka zaistniała w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Powiatu Białostockiego.

Dotychczasowe działania prowadzone przez administrację rządową są sprzeczne z interesami mieszkańców Powiatu Białostockiego oraz Województwa Podlaskiego, zaś czynności służb prowadzone są doraźnie, bez jasno określonego programu, co prowadzi do nieuzasadnionych strat gospodarczych.

Na terenie Powiatu Białostockiego dotychczas wybito i zutylizowano ponad 300 sztuk zdrowych świń z gospodarstw rolnych w strefie zapowietrzonej (3 km) i zagrożonej (7 km), przy jednoczesnym zawieszeniu działań mających na celu ograniczenie ilości chorych dzików przenoszących ASF. Jednak w świetle przepisów prawa oraz logiki dotyczącej kontroli i zapobiegania chorób zakaźnych wybicie zdrowych zwierząt gospodarskich nie zmniejszy ryzyka rozprzestrzeniania się ASF na teren kraju, gdyż głównym wektorem przenoszenia ASF są wolno żyjące dziki. Tymczasem decyzje wydawane przez służby administracji rządowej nie tylko nie ograniczyły populacji tych zwierząt, lecz doprowadziły do gwałtownego wzrostu ilości dzików w Polsce.

Według danych GUS populacja dzików w Polsce w roku 2000 wynosiła 118 tys. sztuk a w roku 2012 ponad 255 tys., czyli w okresie 12 lat zwiększyła się ponad dwukrotnie. Natomiast w 2013 roku ilość dzików w Polsce osiągnęła liczbę ponad 282 tys. sztuk, co oznacza, że w ciągu jednego tylko roku wzrosła prawie o 10,6%. W woj. podlaskim populacja dzików w 2013 r. wynosiła 14 400 sztuk.

W tej sytuacji wydaje się szkodliwym ograniczenie przez służby weterynaryjne polowań na dziki w sezonie łowieckim 2013 – 2014 (w wyniku wprowadzenia zakazów, myśliwi na Podlasiu nie mogli prowadzić odstrzałów w tym sezonie przez ok. 240 dni) oraz całkowity zakaz polowań zbiorowych, ponieważ doprowadziło to do zaburzenia gospodarki łowieckiej i ponadnormatywnego wzrostu populacji dzika. Pomimo wydania w sierpniu br. zezwolenia na odstrzał 3200 dzików w strefach, dokonano odstrzału ok. 350 szt. tych zwierząt. Myśliwi nie są w stanie sprostać w krótkim czasie odstrzałowi tak dużej ilości sztuk.

W 2014 roku mieliśmy do czynienia z niespotykaną wcześniej skalą zniszczenia upraw rolnych. Powoduje to silne protesty rolników, straty w gospodarstwach i grozi niepokojami społecznymi. Należy się spodziewać występowania rolników do sądu przeciwko Skarbowi Państwa o wypłatę odszkodowań za zniszczone przez dziki uprawy. Sytuacja ta niewątpliwie powtórzy się w roku 2015 przed wyborami do Sejmu i Senatu.

Biorąc to wszystko pod uwagę w opinii rolników dzik, a zwłaszcza dzicza locha, postrzegany jest jako szkodnik. Natomiast administracja rządowa, która jest odpowiedzialna za ten stan a finansowana przez podatników, działa na szkodę tych podatników nie podejmując działań prowadzących do znacznego ograniczenia liczby dzików.

Oficjalne wypowiedzi przedstawicieli rządu sugerujące samorządom aby wypowiadały umowy z Kołami Łowieckimi na dzierżawę obwodów łowieckich są szkodliwe, gdyż mogą doprowadzić do całkowitego uniemożliwienia myśliwym wykonywania polowań. Po pierwsze, myśliwi polują w miarę swoich możliwości, w czasie wolnym od pracy, na własny koszt. Po drugie: jeśli samorząd zerwie z kołami umowy na dzierżawy obwodów łowieckich, wtedy myśliwi w ogóle nie będą mogli polować na danym terenie, co spowoduje wzrost populacji dzika do niewyobrażalnych rozmiarów.

Dotychczas prowadzone przez służby administracji rządowej działania zwalczające ASF nie tylko nie ograniczają występowania tej choroby, ale wręcz stymulują jej wzrost. Konsekwencją tych działań będą straty w gospodarce kraju, wyeliminowanie dużej liczby gospodarstw trzodziarskich, wzrost bezrobocia na wsi, znaczący wzrost kosztów likwidacji ASF, wystąpienie niekorzystnych dla kraju niepokojów społecznych, a także dalsze postępowanie choroby w głąb kraju i Unii Europejskiej.

 

Zdaniem Rady Powiatu problem można rozwiązać przynajmniej w pewnym zakresie poprzez:

  • przekazanie na poziom wojewódzki kompetencji dotyczących decyzji zmierzających do obniżenia populacji dzików,
  • zmianę ograniczeń dotyczących polowań,
  • zwiększenie odstrzału loch dzika,
  • podwyższenie kwoty zapłaty myśliwym za odstrzeloną lochę,
  • bardziej intensywne włączenie do działań służb Lasów Państwowych.

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-09-2014

Data udostępnienia w BIP: 24-10-2014 12:51

Data modyfikacji informacji: 24-10-2014 12:51