URP Nr XLVI/354/2014

UCHWAŁA NR XLVI/354/2014

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 30 października 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Białostockim

 

 

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w zw. z  art. 9 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 3 i art. 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1638, Dz. U. z 2014 r. poz. 423 i poz. 915) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Białostockiego, który stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/354/2014

Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                   z dnia 30 października 2014 roku

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1638 oraz Dz.U. z 2014 r., poz. 423 i 915 zwanej dalej „ustawą o transporcie publicznym”) powiat jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy o transporcie publicznym do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy planowanie rozwoju transportu. Sposób i formę planowania rozwoju transportu określa rozdział 2 ustawy o transporcie publicznym stanowiąc warunki i tryb uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego (zwanego dalej „Planem transportowym” ). Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 opracowanie planu transportowego jest zadaniem powiatu, natomiast zgodnie z art. 9 ust. 3 tej ustawy plan transportowy stanowi akt prawa miejscowego. Szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać plan transportowy zostały określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 684).

 

Ponadto w Planie transportowym wzięto pod uwagę akty prawne wyższych szczebli, tj. plan transportowy opracowany przez ministra właściwego do spraw transportu oraz plan transportowy opracowany i ogłoszony przez Marszałka Województwa Podlaskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2013 r., poz. 4552 – Uchwała nr XXXIII/400/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego ws. Przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego”).

 

Plan transportowy został opracowany dla terenu Powiatu Białostockiego. Przy jego opracowaniu uwzględnione zostały takie czynniki, jak:

- obszar, powierzchnia i demografia terytorium Powiatu z podziałem na gminy,

- potrzeby edukacyjne i w zakresie ochrony zdrowia,

- lokalizacja obiektów użyteczności publicznej,

- natężenie ruchu i liczba samochodów osobowych,

- istniejące sieci komunikacyjne,

- ochrona środowiska.

 

Podstawowym celem sporządzenia planu transportowego jest poprawa jakości systemu transportowego i jego rozwój zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Białostockiego wydatnie wpłynie na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę znaczną powierzchnię Powiatu, racjonalne zaplanowanie linii komunikacyjnych umożliwi szybsze i wydajniejsze przemieszczanie się ludności na jego obszarze. W dłuższej perspektywie plan transportowy pozytywnie wpłynie również na rozwój lokalnej i ponadlokalnej przedsiębiorczości, a także na ruch pracowników. Plan transportowy pozwoli na wprowadzenie spójnych rozwiązań w zakresie godzin kursowania, punktualności i zasięgu połączeń dzięki całościowej i kompletnej charakterystyce analizowanego obszaru. Realizacja planu pozwoli na lepszą integrację sieci komunikacyjnej oraz bardziej dogodne zaplanowanie istniejących i nowych kursów z punktu widzenia mieszkańców. Należy też podkreślić, że w przypadku wystąpienia zmian w stanie faktycznym istnieje możliwość zmiany planu, co zapewni elastyczność działań podejmowanych na jego podstawie.

 

Plan transportowy jako akt prawa miejscowego poddany został konsultacjom społecznym. W ich ramach nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-10-2014

Data udostępnienia w BIP: 19-11-2014 12:12

Data modyfikacji informacji: 25-11-2014 11:25