URP Nr XLIII/331/2014

  

 UCHWAŁA Nr XLIII/331/ 2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 czerwca 2014 roku

 

     w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego

za 2013 rok

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia  5 czerwca 1998  r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) -  po zapoznaniu się: ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Białostockiego za rok 2013, ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2013 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok, z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego, a także ze stanowiskiem wynikającym z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2013 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącą ww. wniosku Komisji Rewizyjnej -  Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się Zarządowi Powiatu Białostockiego absolutorium za 2013 rok.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-06-2014

Data udostępnienia w BIP: 18-07-2014 13:23

Data modyfikacji informacji: 18-07-2014 13:23