URP Nr XXXVIII/301/2014

 

UCHWAŁA NR  XXXVIII/301/2014

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 30 stycznia 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej garażami przy ul. Piaskowej 9 w Łapach

 

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), oraz § 2 ust. 2 pkt. 2 załącznika do Uchwały Nr XLV/412/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia zasad postępowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu majątku trwałego (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 17.11.2006 r. Nr 273, poz. 2734), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej garażami, oznaczonej jako działka nr 1172, położonej w Łapach przy ul. Piaskowej 9, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Podpisał:

Pan Walenty Sic

Wiceprzewodniczący Rady

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Walenty Sic - Wiceprzewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-01-2014

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2014 13:46

Data modyfikacji informacji: 13-02-2014 13:46