URP Nr XLIII/332/2014

 

Uchwała Nr XLIII/332/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 czerwca 2014 roku

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Łapach za 2013 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r.,  poz. 595 ze zm.), art. 45 ust. 2 i art. 53 ust.
1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 330 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii zawartej w Uchwale Nr 5/2014 Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach z dnia 25 czerwca 2014 roku, Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

                                        

§ 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za rok 2013, na które składają się przedłożone przez Dyrektora Zakładu:

  1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, zamykający się stratą na działalności gospodarczej w wysokości  777 669, 72  zł - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
  2. bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 7 561 849,14 zł - stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
  3. informacja dodatkowa  za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013 r. – stanowiąca załącznik nr 3 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                       

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-06-2014

Data udostępnienia w BIP: 18-07-2014 13:17

Data modyfikacji informacji: 18-07-2014 13:17