URP Nr XLV/345/2014

 

UCHWAŁA NR XLV/345/2014

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia  25 września 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Wasilków

 

Na postawie art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Powiat Białostocki darowizny na rzecz Gminy Wasilków nieruchomości drogowej, położonej w obrębie miasta Wasilków, gm. Wasilków, oznaczonej jako działka nr 2563 o pow. 0, 4110 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą BI1B/00197962/6.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XLV/345/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 września 2014 roku

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, w związku z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XXI/206/08 z dnia 7 sierpnia 2008 r., o pozbawieniu drogi powiatowej Nr 2401 B Rynek Kilińskiego w Wasilkowie kategorii drogi powiatowej, wnioskował o uregulowanie stanu prawnego działki nr 2563 o pow. 0,4110 ha, położonej w Wasilkowie, gm. Wasilków, tj. przeniesienia jej własności na rzecz Gminy Wasilków.

Uchwałą Nr XXIII/130/08 Rady Miasta w Wasilkowie z dnia 25 września 2008 r. wyżej wymieniona działka stanowiąca ulicę - Rynek Kilińskiego- uzyskała kategorię drogi gminnej.

Zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami darowizny nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, tj. powiatu białostockiego dokonuje zarząd za zgodą rady. Zatem w celu dokonanej darowizny w/w działki wymagana jest zgoda Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-09-2014

Data udostępnienia w BIP: 24-10-2014 11:14

Data modyfikacji informacji: 24-10-2014 11:22