URP Nr XXXVIII/304/2014

 

UCHWAŁA  NR XXXVIII/304/2014

RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 30 stycznia 2014 roku

 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu

 

           Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „ i ’’ ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645)  w zw. z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz.991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014r. poz. 7)  Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.  Z dniem 31 sierpnia 2014r. zamierza się zlikwidować  Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Centrum Edukacji w Supraślu z siedzibą w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64 po uprzednim zawiadomieniu o powyższym, w terminie ustawowym, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych celem uzyskania opinii w tej sprawie.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia.

 

 

Podpisał:

Pan Walenty Sic

Wiceprzewodniczący Rady

 

                                                                                      Załącznik

                                                                                              do uchwały Nr XXXVIII/304/2014

                                                                                      Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                                z  dnia 30 stycznia 2014 roku

 

           Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Centrum Edukacji w Supraślu zostało utworzone uchwałą Nr XX/199/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008r. Zgodnie z w/w uchwałą działalność statutowa schroniska była prowadzona w internacie Centrum Edukacji. Rosnąca liczba miejsc noclegowych w Supraślu i jego okolicach, oferujących stosunkowo wysoki standard za niewygórowaną kwotę, powodowała znikome zainteresowanie Schroniskiem, które zaprzestało swojej działalności w końcu 2010r.

        

          Z dniem 31 sierpnia 2013r., na mocy uchwały Rady Powiatu nr XXXI/243/2013  podjętej w dniu 23 maja 2013r. został zlikwidowany internat wchodzący w skład Centrum Edukacji.

 

          W § 4 uchwały Rady Powiatu nr XXVI/213/2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu wyrażono zamiar rozwiązania Centrum Edukacji w Supraślu z dniem 31 sierpnia 2014r. Uchwałę przekazano do wiadomości podmiotom wymienionym w art. 59 ust.1 ustawy o systemie oświaty i związkom zawodowym. Podlaski Kurator Oświaty pismem Nr SpiKU.542.5.5.2013 z dnia 8 lutego 2013r. pozytywnie zaopiniował uchwałę.

  

          W związku z przedstawionymi argumentami podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64 jest uzasadnione.

        

     

Podpisał:

Pan Walenty Sic

Wiceprzewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Walenty Sic - Wiceprzewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-01-2014

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2014 13:55

Data modyfikacji informacji: 13-02-2014 13:55