URP Nr XLV/348/2014

 

UCHWAŁA Nr XLV/348/2014

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 25 września 2014 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXV/206/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 169, poz. 2125, poz. 2126, poz. 3244, poz. 4391 i z 2014r. poz. 462, poz. 953, poz. 1746, poz. 2406) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-09-2014

Data udostępnienia w BIP: 24-10-2014 11:47

Data modyfikacji informacji: 24-10-2014 11:47