URP Nr XLVI/357/2014

Uchwała Nr XLVI/357/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8  lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1

 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę 563 503 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi                118 665 690 zł, z tego:

 - dochody bieżące w wysokości                        104 124 875  zł,

 - dochody majątkowe w wysokości                     14 540 815  zł.

§ 2

 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 2 236 497 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi               120 665 690 zł, z tego:

 - wydatki bieżące w wysokości                          92 713 520 zł,

 - wydatki majątkowe w wysokości                     27 952 170 zł.

§ 3

Zmniejsza się planowany deficyt budżetowy do kwoty 2 000 000 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

 

§ 4

 1. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne.
 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik nr 3.

§ 5

 1. Zmienia się plan wydatków na dotacje udzielane z budżetu Powiatu.
 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu po zmianie przedstawia Załącznik  nr 4.

§ 6

 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
 2. Plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi 509 430 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

 1. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu.
 2. Po zmianie plan przychodów wynosi 5 208 882 zł, plan rozchodów wynosi 3 208 882 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8

W uchwale Nr XXXVII/294/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2014 skreśla się:

 1. § 7,
 2. pkt. 1 w § 11.

§ 9

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu zawiera Załącznik Nr 7.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-10-2014

Data udostępnienia w BIP: 19-11-2014 13:18

Data modyfikacji informacji: 19-11-2014 13:18