URP Nr XLIII/338/2014

Uchwała XLIII/338/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału powiatu białostockiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz 595 z póź. zm1) w związku z art. 453 i art. 454 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r.Nr 21, poz. 112 z późn. zm2), po zasięgnięciu opinii wszystkich Rad Gmin położonych na terenie powiatu białostockiego, Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału obszaru powiatu białostockiego w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Białostockiego na następujące okręgi wyborcze:

1) Okręg Wyborczy Nr 1, w którym wybiera się 5 radnych, obejmujący obszar Gminy Gródek, Gminy Michałowo i Gminy Supraśl,

2) Okręg Wyborczy Nr 2, w którym wybiera się 5 radnych, obejmujący obszar Gminy Zabłudów, Gminy Juchnowiec Kościelny i Gminy Suraż,

3) Okręg Wyborczy Nr 3, w którym wybiera się 5 radnych, obejmujący obszar Gminy Czarna Białostocka i Gminy Wasilków,

4) Okręg Wyborczy Nr 4, w którym wybiera się 4 radnych, obejmujący obszar Gminy Turośń Kościelna i Gminy Choroszcz,

5) Okręg Wyborczy Nr 5, w którym wybiera się 5 radnych, obejmujący obszar Gminy Łapy i Gminy Poświętne,

6) Okręg Wyborczy Nr 6, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący obszar Gminy Tykocin, Gminy Dobrzyniewo Duże i Gminy Zawady.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/245/2002 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 25, poz 624 i z 2010 r. Nr 176, poz 2192 ).

§ 4. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Podlaskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku, oraz Radom Gmin położonych na obszarze powiatu białostockiego.

§ 5. Na ustalenia Rady Powiatu Białostockiego w sprawach okręgów wyborczych zainteresowanej Radzie Gminy, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Białymstoku w terminie 5 dni od daty ich otrzymania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podpisał:

Przewodniczący Rady Powiatu

Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-06-2014

Data udostępnienia w BIP: 18-07-2014 13:32

Data modyfikacji informacji: 18-07-2014 13:32