URP Nr XLI/316/2014

 

                             

Uchwała Nr XLI/316/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8  lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę 252 620 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 110 827 323 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości                            100 344 884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości                10 482 439 zł.

 

§ 2

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 252 620 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi  115 627 323 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości                             90 275 789 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości              25 351 534 zł,

 

§ 3

 

  1. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne.
  2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik nr 3.

 

§ 4

 

  1. Zmienia się plan wydatków na dotacje udzielane z budżetu Powiatu.
  2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu po zmianie przedstawia Załącznik  nr 4.

 


 

 

§ 5

 

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu zawiera Załącznik Nr 5.

 

§ 6

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-04-2014

Data udostępnienia w BIP: 08-05-2014 12:40

Data modyfikacji informacji: 08-05-2014 12:40