URP Nr XLIV/342/2014

Uchwała Nr XLIV/342/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8  lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę 1 951 602 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi                117 188 828 zł, z tego:

 - dochody bieżące w wysokości                        103 258 513  zł,

 - dochody majątkowe w wysokości                     13 930 315  zł.

§ 2

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1 951 602 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 121 988 828 zł, z tego:

 - wydatki bieżące w wysokości                       92 568 923 zł,

 - wydatki majątkowe w wysokości                  29 419 905 zł.

§ 3

  1. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne.

  2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik nr 3.

§ 4 

  1. Zmienia się plan wydatków na dotacje udzielane z budżetu Powiatu.

  2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu po zmianie przedstawia Załącznik  nr 4.

§ 5

  1. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

  2. Plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi 495 881 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu zawiera Załącznik Nr 6.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 


 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-08-2014

Data udostępnienia w BIP: 09-09-2014 15:08

Data modyfikacji informacji: 09-09-2014 15:12