Uchwały Rady Powiatu rok 2013

WYKAZ  TERMINÓW  SESJI  RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO  ODBYTYCH  W  ROKU  2013

 

 1. Sesja Nr XXVI z dnia 24 stycznia 2013 roku.
 2. Sesja Nr XXVII z dnia 28 lutego 2013 roku.
 3. Sesja Nr XXVIII z dnia 28 marca 2013 roku.
 4. Sesja Nr XXIX z dnia 18 kwietnia 2013 roku. 
 5. Sesja Nadzwyczajna Nr XXX z dnia 25 kwietnia 2013 roku.
 6. Sesja Nr XXXI z dnia 23 maja 2013 roku.
 7. Sesja Nr XXXII z dnia 27 czerwca 2013 roku.
 8. Sesja Nr XXXIII z dnia 22 sierpnia 2013 roku.
 9. Sesja Nr XXXIV z dnia 26 września 2013 roku.
 10. Sesja Nr XXXV z dnia 24 października 2013 roku.
 11. Sesja Nr XXXVI z dnia 28 listopada 2013 roku.
 12. Sesja Nr XXXVII z dnia 19 grudnia 2013 roku.

 

Wykaz uchwał Rady Powiatu z roku 2013

 

Sesja Nr XXVI z dnia 24 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXVI/212/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2012.

Uchwała Nr XXVI/213/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 64.

Uchwała Nr XXVI/214/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji internatu w Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr XXVI/215/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.

Uchwała Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXVI/217/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/218/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego udzielenia poparcia wnioskowi Podlaskiej Izby Rolniczej o ujęcie spraw dotyczących rozwoju rolnictwa do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

 

Sesja Nr XXVII z dnia 28 lutego 2013 roku

Uchwała Nr XXVII/219/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Uchwała Nr XXVII/220/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.

Uchwała Nr XXVII/221/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XXVII/222/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XXVII/223/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Sesja Nr XXVIII z dnia 28 marca 2013 roku

Uchwała Nr XXVIII/224/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

Uchwała Nr XXVIII/225/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXVIII/226/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.

Uchwała Nr XXVIII/227/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Uchwała Nr XXVIII/228/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Uchwała Nr XXVIII/229/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego skargi na radną.

 

Sesja Nr XXIX z dnia 18 kwietnia 2013 roku

Uchwała Nr XXIX/230/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18.04.2013r. w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2012 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”.

Uchwała Nr XXIX/231/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokalu.

Uchwała Nr XXIX/232/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18.04.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXIX/233/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18.04.2013r. w sprawie przekazania skargi do załatwienia.

Uchwała Nr XXIX/234/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18.04.2013r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

 Uchwała Nr XXIX/235/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18.04.2013r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Sesja Nadzwyczajna Nr XXX w dniu 25 kwietnia 2013 roku

Uchwała Nr XXX/236/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Uchwała Nr XXX/237/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym 2013.

Uchwała Nr XXX/238/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXX/239/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania drogami powiatowymi w Łapach o nr 2348B dojazd do Cukrowni i 2352B ulica Żwirki i Wigury, na odcinku od drogi wojewódzkiej 681 do skrzyżowania z ulicą Południową.

Uchwała Nr XXX/240/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXX/241/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie programu nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy”, w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i  jakości szkolnictwa zawodowego.  

 

 Sesja Nr XXXI z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała Nr XXX/242/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji  w Supraślu  przy ul. J. Piłsudskiego 64.

Uchwała Nr XXX/243/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie likwidacji internatu w Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr XXX/244/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXX/245/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Tykocin.

Uchwała Nr XXX/246/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr XXIII/126/2000 z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXX/247/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

   

Sesja Nr XXXII z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr XXXII/248/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2012 rok.

Uchwała Nr XXXII/249/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2012 rok.

Uchwała Nr XXXII/250/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2012 rok.

Uchwała Nr XXXII/251/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Uchwała Nr XXXII/252/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.

Uchwała Nr XXXII/253/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Uchwała Nr XXXII/254/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Uchwała Nr XXXII/255/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Uchwała Nr XXXII/256/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XXXII/257/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego włączenia Miasta i Gminy Łapy do obszaru funkcjonalnego Miasta Białegostoku.

 

Sesja Nr XXXIII w dniu 22 sierpnia 2013r.

Uchwała Nr XXXIII/258/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXXIII/259/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych nr 1450B Oziabły- droga nr 1448B, nr 1462B Barszczewo- droga 686, nr 1465B Suszcza- Bindziuga.

Uchwała Nr XXXIII/260/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową.

Uchwała Nr XXXIII/261/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania publiczną drogą powiatową.

Uchwała Nr XXXIII/262/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania publiczną drogą powiatową.

Uchwała Nr XXXIII/263/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.

Uchwała Nr XXXIII/264/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową.

Uchwała Nr XXXIII/265/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania drogą powiatową nr 1522B w Daniłowie Dużym, na odcinku wykonanej kanalizacji sanitarnej.

Uchwała Nr XXXIII/266/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Łapy zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.

Uchwała Nr XXXIII/267/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego.

Uchwała Nr XXXIII/268/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Uchwała Nr XXXIII/269/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXIII/270/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XXXIII/271/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska.

Uchwała Nr XXXIII/272/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie kontraktowania usług rehabilitacyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

  

Sesja Nr XXXIV w dniu 26 września 2013r.

Uchwała Nr XXXIV/273/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.

Uchwała Nr XXXIV/274/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Michałowo zarządzania publiczną drogą powiatową.

Uchwała Nr XXXIV/275/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zadania z bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

Uchwała Nr XXXIV/276/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją zadania dotyczącego drogi powiatowej.

Uchwała Nr XXXIV/277/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Uchwała Nr XXXIV/278/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej.

Uchwała Nr XXXIV/279/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 września 2013 roku wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w ramach konsultacji społecznych planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska.

 

 Sesja Nr XXXV w dniu 24 października 2013r.

 

Uchwała Nr XXXV/280/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 października 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego.

Uchwała Nr XXXV/281/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 października 2013 roku uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr XXXV/282/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 października 2013 roku uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr XXXV/283/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Uchwała Nr XXXV/284/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego.

 

 Sesja Nr XXXVI w dniu 28 listopada 2013r.

Uchwała Nr XXXVI/285/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXVI/286/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXVI/287/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.

Uchwała Nr XXXVI/288/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zasadności utworzenia w Powiecie Białostockim Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako odrębnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Uchwała Nr XXXVI/289/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXXVI/290/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Uchwała Nr XXXVI/291/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Uchwała Nr XXXVI/292/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego.

 

Sesja Nr XXXVII w dniu 19 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XXXVII/293/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXVII/294/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/295/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz  Gminy Michałowo.

Uchwała Nr XXXVII/296/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego oraz Wicestarosty Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXVII/297/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVII/298/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego  w 2013 roku.

Uchwała Nr XXXVII/299/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok.

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Małgorzata Nowik

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-01-2013

Data udostępnienia w BIP: 29-01-2013 08:19

Data modyfikacji informacji: 13-01-2014 13:15