URP Nr XXXV/281/2013

 

 

UCHWAŁA Nr XXXV/281/2013

RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 24 października 2013 roku

 

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki

 

  

                Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645) i art. 237 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, poz. 154, poz. 866) uchwala się co następuje:

 

 § 1. Uchyla się uchwałę nr XXIX/292/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102 poz. 1118) w związku z pozbawieniem pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych statusu nauczyciela z dniem 1 stycznia 2014r.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Podpisał: Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-10-2013

Data udostępnienia w BIP: 08-11-2013 14:10

Data modyfikacji informacji: 08-11-2013 14:10