URP Nr XXXIII/267/2013

                                              

UCHWAŁA Nr XXXIII/267/2013

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2013 roku

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego.

 

 

                Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r., poz. 595) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1

  1. Udziela się pomoc finansową Gminie  Tykocin w formie dotacji celowej.
  2. Pomoc finansowa w kwocie 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przeznaczona jest na zakup pucharów, medali oraz nagród rzeczowych najlepszym drużynom OSP, biorącym udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbędą się w Tykocinie, w dniu 15 września 2013 r.

§2

  1. Środki finansowe na pomoc o której mowa w §1 będą pochodziły
    z budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2013 (dz. 754, rozdział 75412, § 2310).
  2. Sposób przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Tykocina.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-08-2013

Data udostępnienia w BIP: 02-09-2013 12:22

Data modyfikacji informacji: 02-09-2013 12:22