URP Nr XXXVI/285/2013

 

Uchwała  Nr XXXVI/285/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 listopada 2013 roku

 

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego

 

       Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) i  art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 r. Nr 45, poz. 271; Nr 227, poz. 1505; Nr 234, poz. 1570; Dz. U. 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 31, poz. 206; Nr 92, poz.753; Nr 95, poz. 788; Nr 98, poz. 817; Dz. U. 2010 r. Nr 78, poz. 513; Nr 107, poz. 679; Dz. U.  2011 r. Nr 63, poz. 322; Nr 82, poz. 451; Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 113, poz. 657; Nr 122, poz. 696, Dz. U. z 2012, poz. 1342, poz. 1544) - po zasięgnięciu opinii Burmistrzów: Choroszczy, Czarnej Białostockiej, Łap, Michałowa, Supraśla, Suraża, Tykocina, Wasilkowa, Zabłudowa, Wójtów: Dobrzyniewa Dużego, Gródka, Juchnowca Kościelnego, Poświętnego, Turośni Kościelnej, Zawad oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku -  Rada Powiatu Białostockiego ustala, co następuje:


§ 1

Ustala się rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Określa się harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz. 3776).

 

§ 5

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-11-2013

Data udostępnienia w BIP: 13-12-2013 13:45

Data modyfikacji informacji: 13-12-2013 13:45