URP Nr XXX/241/2013

 

   UCHWAŁA Nr XXX/241/2013

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie programu nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy”, w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i  jakości szkolnictwa zawodowego.   

 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 r. Nr 149 poz.887) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na złożenie przez Powiat Białostocki, w roli partnera, wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie programu nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy”, w ramach ogłoszonego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, konkursu otwartego nr 1/POKL/9.2/13 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i  jakości szkolnictwa zawodowego.

2. Wartość projektu wynosi 990 532,80 zł, w tym wkład finansowy z budżetu powiatu 100 000 zł.

3. Lata realizacji projektu 2013 - 2015 

 

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Białostockiego do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 oraz umowy partnerskiej.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-04-2013

Data udostępnienia w BIP: 07-05-2013 09:38

Data modyfikacji informacji: 07-05-2013 09:38