URP Nr XXXII/252/2013

 

UCHWAŁA Nr XXXII/252/2013

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 27 czerwca 2013 roku

 

w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548),  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Domowi Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/231/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 284, poz. 2829).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

  

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XXXII/252/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 27 czerwca 2013 roku

 

 

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JAWOR” W JAŁÓWCE

 

 

     § 1. Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce, zwany dalej Domem działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej,
 5. niniejszego statutu”.

    § 2. 1. Dom jest jednostką budżetową powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

 1. Dom używa na tablicach, pieczątkach, wywieszkach, formularzach oraz korespondencji nazwy „Dom Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce”. 
 2. Siedzibą Domu jest Jałówka, ul. Leśna 11.

 

    § 3. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.

    § 4. 1. Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami”.

 1. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
 2. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów oraz pokrywa opłaty ryczałtowe  i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.   
 3. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

§ 5. 1. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu w Domu wydanej przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku działającego z upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 wydawane są w oparciu o decyzje o skierowaniu do Domu i decyzje ustalające opłatę za pobyt w Domu wydane przez właściwy organ. 

     § 6. 1. Domem kieruje Dyrektor.

 1. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz, a ponadto:
 1. organizuje pracę Domu i sprawuje nadzór nad jego mieniem oraz nad realizacją zadań przez pracowników,
 2. kieruje bieżącymi sprawami Domu,
 3. wydaje zarządzenia dotyczące organizacji Domu,
 4. wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy. 

     § 7. 1. Działalność Domu finansowana jest z budżetu Powiatu Białostockiego, na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

 1. Dom prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      § 8. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez Dyrektora Domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez Zarząd Powiatu Białostockiego.

       § 9. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Powiatu Białostockiego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

       § 10. Zmiany w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-06-2013

Data udostępnienia w BIP: 12-07-2013 11:35

Data modyfikacji informacji: 12-07-2013 11:35