URP Nr XXVII/222/2013

Uchwała Nr XXVII/222/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 lutego 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach

 

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się Regulamin Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach przyjęty Uchwałą Nr 2/2013 z dnia 6 lutego 2013r., stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                        Podpisał:

                                                                                                                      Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                                                       Walenty Sic

 

Załącznik
do Uchwały Nr XXVII/222/2013

Rady Powiatu Białostockiego
 z dnia 28 lutego 2013 roku

 

 

Uchwała Nr 2/2013

Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach

z dnia 6 lutego 2013 roku

 

w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach

 

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach uchwala, co następuje:

                                                                 

§ 1

Uchwala się regulamin pracy Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Społecznej przy SP ZOZ

w Łapach

Wiesław Pusz

 

 

                                                                                                          Załącznik do Uchwały Nr 2/2013

                Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ w Łapach

                                                                                                          z dnia 6 lutego 2013 roku

 

 

REGULAMIN PRACY

RADY SPOŁECZNEJ DZIAŁAJĄCEJ

PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

 

§1

 

 1. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łapach zwana dalej „Radą”, działa w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach oraz niniejszy Regulamin.
 2. Regulamin określa sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał.

 

§2

 

 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
 2. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) ustalenie przedmiotu i terminu obrad Rady,

2) przewodniczenie obradom Rady,

3) reprezentowanie Rady w stosunku do innych organów i instytucji,

4) zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli organów i instytucji,

5) inicjowanie i organizowanie prac Rady,

6) podpisywanie uchwał podjętych przez Radę.

 

 

§3

 

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach lub na wniosek, co najmniej dwóch członków Rady.
 3. O terminie posiedzenia oraz proponowanym porządku obrad Przewodniczący Rady pisemnie zawiadamia członków Rady, co najmniej 7 dni przed posiedzeniem. Do zawiadomienia powinny być w miarę możliwości dołączone materiały, w tym projekty uchwał.
 4. W przypadkach nadzwyczajnych Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie Rady
  z pominięciem wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3.
 5. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, przedstawiciele organizacji związkowych działających na terenie SP ZOZ w Łapach oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

 

 

§4

 

 1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego imiennie członek Rady.
 2. Rada przedstawia wnioski i wyraża swoje opinie w formie uchwały lub opinii.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 4. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba, że członkowie Rady obecni na posiedzeniu, uchwalą głosowanie tajne.
 5. Uchwały bądź opinie podpisuje Przewodniczący.

 

§5

 

 1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, w którym muszą być odnotowane podejmowane przez Radę rozstrzygnięcia.
 2. Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.
 3. Protokół z posiedzenia Rady podpisuje Przewodniczący Rady i osoba protokołująca posiedzenie.

 

§6

 

 1. Odwołanie członka Rady Społecznej odbywa się na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej, chyba, że z prośbą o odwołanie wystąpi członek, który wnosi o swoje odwołanie.
 2. Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Społecznej następuje w formie uchwały Rady Powiatu Białostockiego.

§7

 

Kadencja Rady Społecznej rozpoczyna się z chwilą powołania, a kończy z chwilą odwołania przez Radę Powiatu Białostockiego.

 

           Przewodniczący

Rady Społecznej przy SP ZOZ

               w Łapach

           Wiesław Pusz

 

                                                                                                                                   Podpisał:

                                                                                                                      Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                                                  Walenty Sic

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiceprzewodniczący Rady - Walenty Sic

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-02-2013

Data udostępnienia w BIP: 08-03-2013 11:27

Data modyfikacji informacji: 08-03-2013 11:45