URP Nr XXXVII/293/2013

 

Uchwała Nr XXXVII/293/2013

Rady   Powiatu  Białostockiego

 z dnia 19 grudnia 2013 roku

 

w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego

 

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/225/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego, zmienionej  uchwałą Nr XXX/238/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. r, uchwałą Nr XXXIII/269/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 r., uchwałą Nr XXXV/284/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 października 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/292/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.  zmienia się:

  1. okres obowiązywania Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego od 2014 roku do 2017 roku,
  2. załącznik Nr 1 ustalający Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białostockiego,  który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały,
  3. załącznik Nr 2 ustalający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

 

§ 2

Objaśnienia przyjętych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski- Przewodniczący Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-12-2013

Data udostępnienia w BIP: 13-01-2014 11:50

Data modyfikacji informacji: 10-02-2014 11:17