URP Nr XXXIV/278/2013

 

Uchwała Nr XXXIV/278/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 września 2013 roku

 

w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej

 

 

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego Uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1084) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Rada popiera Deklarację Legionowską Związku Powiatów Polskich przyjętą uchwałą Nr 36/13 Zarządu Związku Powiatu Polskich z dnia 28 czerwca 2013 r.
  2. Uzasadnienie poparcia zawiera załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Rada upoważnia Przewodniczącego Rady do przekazania niniejszej uchwały:

  1. Marszałkowi Sejmu  Pani Ewie Kopacz,
  2. Ministrowi Finansów Panu Jackowi Rostkowskiemu,
  3. Marszałkowi Województwa Podlaskiego Panu Jarosławowi Dworzańskiemu,
  4. Wojewodzie Podlaskiemu Panu Maciejowi Żywno,
  5. Związkowi Powiatów Polskich. 

§ 3

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr XXXIV/278/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 września 2013 roku

 

 

 

           W Deklaracji Legionowskiej przyjętej 28 czerwca 2013 r. przez Zarząd Związku Powiatów Polskich zawarte zostało stanowisko w sprawie fundamentalnych działań na rzecz wspólnot lokalnych.

 

          Deklaracja akcentuje konieczność zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazuje, że bez ich wprowadzenia, niemożliwe będzie zachowanie dotychczasowej dynamiki wzrostu i rozwoju kraju.

 

           W załączeniu treść Deklaracji.            

 

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-09-2013

Data udostępnienia w BIP: 04-10-2013 11:15

Data modyfikacji informacji: 04-10-2013 11:43