URP Nr XXXVI/291/2013

                                                                                              

Uchwała Nr XXXVI/291/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 listopada 2013 roku

  

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8  lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r., poz. 585), art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

  

§1 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę 18 440 zł.

2. Plan po zmianach wynosi 112 468 789 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości                           99 708 183 zł,

- dochody majątkowe w wysokości                      12 760 606 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

§2 

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 18 440 zł.

2. Plan po zmianach wynosi 116 568 789 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości -                      90 063 502 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości -                 26 505 287 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

§ 3

1. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku.

2. Limity tych wydatków po zmianach określa Załącznik nr 3.

 

§ 4

  1. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 roku.
  2. Zestawienie dotacji po zmianach określa Załącznik Nr 4.

 

§ 5

  1. Zmienia się zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych.
  2. Zestawienie po zmianach określa Załącznik Nr 5.

 

§ 6

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik nr 6.

 

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-11-2013

Data udostępnienia w BIP: 13-12-2013 14:05

Data modyfikacji informacji: 13-12-2013 14:05