URP Nr XXXIII/261/2013

UCHWAŁA NR XXXIII/261/2013

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania publiczną drogą powiatową

 

 

               Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

  1. Powierzyć Gminie Supraśl na okres do 31 grudnia 2019 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy, należące do zakresu działania Powiatu Białostockiego, wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260).
  2. Powierzenie dotyczy zarządzania drogą powiatową Nr 1475B na odcinku Sobolewo – Henrykowo od km 2+923 do km 4+012.
  3. Gmina Supraśl będzie pełnić funkcję inwestora podczas realizacji zadania pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Supraśl – budowa drogi w Henrykowie”, pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. 

 

§ 2

                Przejęcie zadania, o którym mowa w §1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Supraśla.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-08-2013

Data udostępnienia w BIP: 02-09-2013 12:13

Data modyfikacji informacji: 02-09-2013 12:13