URP Nr XXXIV/273/2013

 

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/273/ 2013

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 26 września 2013 roku

  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w 2013 roku

 

  

                Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXVII/220/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r. załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

 

 

 

 

 

 

do Uchwały Nr XXXIV/273/ 2013

 

 

 

 

 

 

Rady Powiatu Białostockiego

 

 

 

 

 

 

z dnia 26 września 2013 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA  Z  ZAKRESU  REHABILITACJI  ZAWODOWEJ  I  SPOŁECZNEJ

OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  FINANSOWANE  ZE  ŚRODKÓW 

PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU  REHABILITACJI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W  2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

TREŚĆ

Środki finansowe z PFRON w zł

I

Planowana wysokość środków PFRON przypadających według algorytmu na 2013r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721  z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą

 2 286 539

II

Zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

446 000

 

 

1.

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a Ustawy)

186 000

2.

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  (art. 26e Ustawy)

250 000

3.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40 Ustawy)

10 000

III

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

1 840 539

1.

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8 Ustawy)

1 139 292

2.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art.35a ust.1 pkt 7a Ustawy) - ogółem

174 770

3.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7b Ustawy)

 

44 784

4.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust.1 pkt 7c Ustawy)

456 463

5.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych (wyłącznie na zakup urządzeń), w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7d Ustawy)

25 230

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-09-2013

Data udostępnienia w BIP: 04-10-2013 10:07

Data modyfikacji informacji: 04-10-2013 10:07