URP Nr XXXVII/298/2013

 

 

Uchwała Nr XXXVII/298/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 19 grudnia 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego  w 2013 roku

 

                Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645)  oraz §47 ust. 5 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl.  z 2013 r., poz. 1084), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2013 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

Podpisał: Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

 

               Załącznik

                                                                                                                             do Uchwały Nr XXXVII/298/2013

                                                                                                                             Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                                                             z dnia  19 grudnia 2013 roku

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI

KOMISJI REWIZYJNEJ

za 2013 rok

 

Komisja Rewizyjna w wyżej wymienionym okresie pracowała zgodnie z planem kontroli, uchwalonym przez Radę Powiatu Białostockiego Uchwałą Nr  XXV/211/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej w 2012 roku, kontrolowały działalność:

 • Domu Pomocy Społecznej w Jałówce w zakresie prawidłowości pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych od pensjonariuszy za ich pobyt w placówce,
 • Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w zakresie prawidłowości wydatkowania środków na bieżące utrzymanie dróg w Powiecie Białostockim w 2012 roku,
 • Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy w zakresie prawidłowości wydatkowania i rozliczania środków finansowych na zadania remontowe i modernizacyjne w placówce w 2012 roku.

                Ponadto, Komisja Rewizyjna:

 • omawiała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok,
 • rozpatrzyła roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2012 rok,
 • rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2012 rok,
 • rozpatrzyła roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2012 rok,
 • rozpatrzyła informację o stanie mienia Powiatu Białostockiego,
 • wydała opinię w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego,
 • wystosowała wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2012 rok,
 • zaopiniowała projekt uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2012 rok,
 • przyjęła informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2013 roku i wydała opinię w tej sprawie,
 • sporządziła sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2013 roku.
 • opracowała Plan kontroli na rok 2014.

                Komisja Rewizyjna opiniowała, na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego następujące projekty uchwał:

 • uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatu Centrum Edukacji w Supraślu,
 • uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64,
 • uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku,
 • uchwały w sprawie Statutu Powiatu Białostockiego,
 • uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok,
 • uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok,
 • uchwały w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej

Po każdej przeprowadzonej kontroli sporządzany był protokół pokontrolny, a następnie odbywało się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podczas którego  omawiano i podsumowywano wyniki kontroli.  Kierowano wystąpienia pokontrolne do Zarządu Powiatu i kierownictwa kontrolowanej jednostki, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu.

Komisja Rewizyjna, wykonała założony Plan kontroli w całości.

 

 

Podpisał: Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-12-2013

Data udostępnienia w BIP: 13-01-2014 12:44

Data modyfikacji informacji: 13-01-2014 12:45