URP Nr XXXIV/279/2013

 

Uchwała Nr XXXIV/279/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 września 2013 roku

 

wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w ramach konsultacji społecznych planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska

 

Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.1084), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wystosować stanowisko w ramach konsultacji społecznych planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

 

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/279/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 września 2013 roku

 

 

STANOWISKO RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA KNYSZYŃSKA

Rada Powiatu Białostockiego wyraża zdecydowany protest przeciwko ustanowieniu, na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, planu zadań ochronnych (pzo) dla obszaru NATURA 2000 Ostoja Knyszyńska przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku – z przyczyn przedstawionych w Uchwale Rady Powiatu Białostockiego Nr XXXIII/271/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska.

Przedstawiony do konsultacji społecznych projekt pzo dla obszaru NATURA 2000 Ostoja Knyszyńska nie wytycza – z powodu braku inwentaryzacji przyrodniczej – zadań ochronnych dla terenów zamieszkałych, użytkowanych rolniczo, lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz innych terenów będących własnością prywatną, czyli obszarów potencjalnie podlegających zainwestowaniu lub działalności mieszkańców Powiatu Białostockiego.

Uważamy, że brak zadań ochronnych na ww. terenach może prowadzić do:

  • Zwiększenia kosztów przygotowania inwestycji,
  • Wydłużenia czasu realizacji inwestycji,
  • W efekcie do zahamowania lub zaniechania procesu inwestycyjnego,
  • Zaprzestania działalności rolniczej na terenach nieleśnych,
  • Zaprzestania wykonywania zabiegów w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  • Dalszej degradacji łąk, pastwisk, użytków rolnych i lasów prywatnych,
  • Utrzymywania się wysokiego poziomu bezrobocia oraz ubożenia mieszkańców terenu Puszczy Knyszyńskiej.

Zgodnie z wydanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska Podręcznikiem pt. „Platforma informacyjno – komunikacyjna. Plany zadań ochronnych NATURA 2000”, wersja 2013.1:

  • Plany zadań ochronnych mają m. in. ułatwić i podnieść jakość procedur „ocenowych” związanych z oddziaływaniem planowanych przedsięwzięć na środowisko oraz wskazać zmiany do dokumentów planistycznych.” Po przeanalizowaniu projektu pzo stwierdzamy, że nie ułatwi on procesu inwestycyjnego, ponieważ na terenach możliwych do ewentualnego zainwestowania nie określono żadnych zadań ochronny z powodu braku inwentaryzacji przyrodniczej.
  • „Ochrona przyrody w ramach sieci Natura 2000, poprzez realizację zadań ochronnych i ich monitoring, zharmonizowana z rozwojem gospodarczym obszaru, ma szansę stać się istotnym elementem rozwoju.” Brak inwentaryzacji, zadań ochronnych i w efekcie wydłużenie i droższy proces inwestycyjny w żadnym wypadku nie stanowią elementu rozwoju.
  • Tym samym [ochrona przyrody w ramach sieci Natura 2000] będzie bardziej akceptowana przez lokalne środowiska i ich mieszkańców. Powyższa akceptacja to jeden z oczekiwanych efektów, który stanie się możliwy tylko wtedy, gdy tworzone plany zadań ochronnych będą wynikiem pracy, możliwie najliczniejszej grupy zainteresowanych. Wyniki tych prac z pewnością przyczynią się do właściwego zrozumienia istoty ochrony przyrody. Pozwolą traktować obszary Natura 2000 jako impuls, a nie hamulec, w rozwoju gospodarczym, a co najważniejsze staną się sprawnym narzędziem do zarządzania ochroną przyrody w Polsce.” Brak zadań ochronnych stanie się hamulcem w rozwoju gospodarczym, rolniczym i społecznym, zaś narzędziem do zarządzania ochroną przyrody staną się środki finansowe, które potencjalni inwestorzy będą zmuszeni przeznaczyć na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej tylko po to, aby dowiedzieć się, że na terenie będącym ich własnością nie można inwestować, ponieważ jest cenny przyrodniczo. Do sytuacji takiej nie doszłoby, gdyby inwentaryzacja przyrodnicza została wykonana.

Takie podejście Dyrekcji Ochrony Środowiska budzi niechęć społeczeństwa do idei ochrony przyrody i może generować konflikty społeczne, jak również niweczy działania samorządów polegające na edukacji i promocji przyrodniczej oraz utrudnia pracę urzędów.

Zgodnie z Konstytucją RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Uważamy, że brak pełnej inwentaryzacji przyrodniczej dla obszaru NATURA 2000 Ostoja Knyszyńska stanowi – w stosunku do społeczności zamieszkujących inne obszary niepodlegające ochronie przyrody – formę dyskryminacji mieszkańców terenu Puszczy Knyszyńskiej.

Organy władzy samorządowej są wybierane przez ogół mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego. Wyborcy głosując na swoich przedstawicieli obdarzają ich zaufaniem, oczekują, że ich przedstawiciele będą stanowić i wypowiadać się na temat istotnych spraw społeczności z uwzględnieniem ich interesów. Sprawy związane z obszarami NATURA 2000 należą do jednych z najważniejszych związanych z funkcjonowaniem i życiem obywateli tych społeczności.

Dlatego też Rada Powiatu Białostockiego wnioskuje o zaniechanie dalszych prac nad ustanawianiem planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 Ostoja Knyszyńska lub o wcześniejsze opracowanie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej dla całego obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska.

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-09-2013

Data udostępnienia w BIP: 04-10-2013 11:10

Data modyfikacji informacji: 04-10-2013 11:10