URP Nr XXXI/246/2013

 

UCHWAŁA NR XXXI/246/2013

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr XXIII/126/2000 z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny

 

Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala co następuje:

§ 1

§ 2 Uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr XXIII/126/2000 z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny otrzymuje brzmienie:

„Nieruchomość opisana w §1 winna być wykorzystywana na realizację celów publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz wykonywania zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym, z zastrzeżeniem możliwości odwołania darowizny w przypadku niewykorzystania jej na ten cel”.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady Powiatu

 

 

 

Załącznik Nr 1

                                                                                                                             Do uchwały Nr XXXI/246/2013

                                                                                                                             Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                                                             z dnia 23 maja 2013 roku

 

 

 

W drodze aktu notarialnego Rep. A Nr 3724/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. Powiat Białostocki w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/126/2000 z dnia 9 listopada 2000 r. darował Gminie Juchnowiec Kościelny działkę nr 125/2 o pow. 0,65 ha, położoną w obrębie Bogdanki, gm. Juchnowiec Kościelny, zabudowaną budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny pismem z dnia 4 kwietnia 2013 r. wystąpił  z wnioskiem o zmianę sposobu wykorzystania części darowanej nieruchomości, poprzez wyrażenie zgody na przeznaczenie części nieruchomości na potrzeby wspólnoty lokalnej z zakresu usług kulturalnych (świetlica wiejska).

Zarząd Powiatu Białostockiego pozytywnie ustosunkował się do wniosku Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny i zwrócił się do Rady Powiatu Białostockiego o wyrażenie zgody na zmianę sposobu wykorzystania części wymienionej na wstępie  nieruchomości.

Zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami darowizny nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, tj. powiatu białostockiego dokonuje zarząd za zgodą rady. Zatem zmiana celu dokonanej darowizny wymaga także wyrażenia zgody przez Radę Powiatu Białostockiego.

Mając powyższe na uwadze konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały celem umożliwienia Gminie Juchnowiec Kościelny zagospodarowania nieruchomości poprzez realizację ważnych celów, tj. zarówno związanych z promocją i ochroną zdrowia jak też w zakresie kultury.

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady Powiatu

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-05-2013

Data udostępnienia w BIP: 03-06-2013 14:40

Data modyfikacji informacji: 03-06-2013 14:40