Uchwały Rady Powiatu rok 2012

WYKAZ  TERMINÓW  SESJI  RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO  ODBYTYCH  W  ROKU  2012

 

1.  Sesja Nr XIV z dnia 02 lutego 2012 roku.

2.  Sesja Nr XV z dnia 23 lutego 2012 roku.

3.  Sesja Nr XVI z dnia 22 marca 2012 roku.

4.  Sesja Nr XVII z dnia 19 kwietnia 2012 roku.

5.  Sesja Nr XVIII z dnia 31 maja 2012 roku.

6.  Sesja Nr XIX z dnia 28 czerwca 2012 roku.

7.  Sesja Nr XX z dnia 08 sierpnia 2012 roku.

8.  Sesja Nr XXI z dnia 29 sierpnia 2012 roku.

9.  Sesja Nr XXII z dnia 20 września 2012 roku.

10. Sesja Nr XXIII z dnia 25 października 2012 roku.

11. Sesja Nr XXIV z dnia 22 listopada 2012 roku.

12. Sesja Nr XXV z dnia 20 grudnia 2012 roku.

 

 

 

Wykaz uchwał Rady Powiatu z roku 2012

Sesja Nr XIV z dnia 02 lutego 2012 roku

Uchwała Nr XIV/118/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2011.

Uchwała Nr XIV/119/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Uchwała Nr XIV/120/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Uchwała Nr XIV/121/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Uchwała Nr XIV/122/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2012 rok.

Uchwała Nr XIV/123/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego równego traktowania TV „Trwam” w procesie koncesyjnym.

 

Sesja Nr XV z dnia 23 lutego 2012 roku

 

Uchwała Nr XV/124/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej Technikum w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie.

Uchwała Nr XV/125/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.

Uchwała Nr XV/126/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr XV/127/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr XV/128/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

Uchwała Nr XV/129/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Uchwała Nr XV/130/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Uchwała Nr XV/131/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. w zakresie tworzenia i zmiany granic parków narodowych oraz sposobu odwoływania dyrektorów tychże parków.

 

Sesja Nr XVI z dnia 22 marca 2012 roku

 

Uchwała Nr XVI/132/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2012-2014”.

Uchwała Nr XVI/133/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.

Uchwała Nr XVI/134/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo.

Uchwała Nr XVI/135/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XVI/136/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Uchwała Nr XVI/137/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

 

Sesja Nr XVII z dnia 19 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr XVII/138/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2011 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”.

Uchwała Nr XVII/139/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

Uchwała Nr XVII/140/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na zadanie z zakresu pomocy społecznej – rodziny zastępcze.

Uchwała Nr XVII/141/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Uchwała Nr XVII/142/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.

Uchwała Nr XVII/143/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr XVII/144/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

Uchwała Nr XVII/145/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wasilków na przebudowę dróg gminnych.

Uchwała Nr XVII/146/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Uchwała Nr XVII/147/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

 

Sesja Nr XVIII z dnia 31 maja 2012 roku

 

Uchwała Nr XVIII/148/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr XVIII/149/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Supraśl na zapewnienie wkładu własnego w finansowaniu projektu pn. „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię”.

Uchwała Nr XVIII/150/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Uchwała Nr XVIII/151/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Uchwała Nr XVIII/152/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XVIII/153/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego niewłaściwego wyznaczenia nowych OSN- ów oraz braku programu odpowiedniego wsparcia rekompensującego straty przez rolników gospodarujących na OSN- ach na obszarze powiatu białostockiego.

 

Sesja Nr XIX z dnia 28 czerwca 2012 roku

 

Uchwała Nr XIX/154/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok.

Uchwała Nr XIX/155/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2011 rok.

Uchwała Nr XIX/156/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach  za 2011 rok.

Uchwała Nr XIX/157/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2012-2020”.

Uchwała Nr XIX/158/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Szudziałowo dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.

Uchwała Nr XIX/159/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.

Uchwała Nr XIX/160/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Uchwała Nr XIX/161/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Uchwała Nr XIX/162/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XIX/163/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.

 

Sesja Nr XX z dnia 8 sierpnia 2012 roku

Uchwała Nr XX/164/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XX/165/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Turośń Kościelna.

 

Sesja Nr XXI z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Uchwała Nr XXI/166/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXI/167/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Łapy, Choroszcz, Wasilków.

Uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr XXI/169/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w spawie zmiany „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2012 – 2014”.

Uchwała Nr XXI/170/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr XXI/171/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom gminy Krynki dziennego pobytu w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uchwała Nr XXI/172/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Łapy.

Uchwała Nr XXI/173/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Uchwała Nr XXI/174/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Uchwała Nr XXI/175/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym.

 

Sesja Nr XXII z dnia 20 września 2012 roku

Uchwała Nr XXII/176/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania odcinkiem drogi powiatowej płożonej na terenie tej gminy.

Uchwała Nr XXII/177/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Uchwała Nr XXII/178/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2012 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIII/232/2008 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.

Uchwała Nr XXII/179/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2012 sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/355/ 2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Uchwała Nr XXII/180/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2012 sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały NR XII/100/2007 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXII/181/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2012 sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały NR XL/357/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Uchwała Nr XXII/182/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2012 sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/256/2002 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXII/183/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2012 sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/195/2001 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych.

Uchwała Nr XXII/184/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Łapy, Choroszcz, Wasilków.

Uchwała Nr XXII/185/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2012 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXII/186/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

 

 

       Sesja Nr XXIII z dnia 25 października 2012 roku

Uchwała Nr XXIII/187/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXIII/188/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXIII/189/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie stanowiska dotyczącego projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr XXIII/190/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Uchwała Nr XXIII/191/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXIII/192/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

Sesja Nr XXIV z dnia 22 listopada 2012 roku

Uchwała Nr XXIV/193/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Krasnem w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem.

Uchwała Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXIV/195/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015”.

Uchwała Nr XXIV/196/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXIV/197/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr XXIV/198/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXIV/199/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Uchwała Nr XXIV/200/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

 

   Sesja Nr XXV z dnia 20 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr XXV/201/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Uchwała Nr XXV/202/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Uchwała Nr XXV/203/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/106/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Uchwała Nr XXV/204/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Uchwała Nr XXV/205/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXV/206/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXV/207/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.

Uchwała Nr XXV/208/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr XXV/209/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady  Powiatu  Białostockiego.

Uchwała Nr XXV/210/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2012 roku.

Uchwała Nr XXV/211/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Mudzińska

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-02-2012

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2012 12:34

Data modyfikacji informacji: 15-01-2013 08:21