URP Nr XVIII/149/2012

                                          PROJEKT
Uchwała Nr XVIII/149/2012
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 31 maja 2012 roku
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Supraśl na zapewnienie wkładu własnego w finansowaniu projektu pn. „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię
 
Na podstawie art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:
  
§1
1.     Udziela się Gminie Supraśl pomocy finansowej.
2.     Pomoc, o której mowa w ust. 1, polegać będzie na przekazaniu w latach 2012-2014 dotacji celowej w łącznej kwocie nie większej niż 40 000 zł, która stanowić będzie uzupełnienie wkładu własnego Gminy Supraśl w finansowaniu projektu pn. „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię”.
3.     Pomoc finansowa będzie przekazana w 3 ratach:
1)       5 000 zł w 2012 roku,
2)     15 000 zł w 2013 roku,
3)     20 000 zł w 2014 roku.
4.     Udział pomocy finansowej powiatu w kosztach kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 4,5213%.
§2
Finansowanie pomocy, o której mowa w § 1, obywać się będzie z budżetu Powiatu Białostockiego.
§3
                Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy z Burmistrzem Supraśla w sprawie zasad udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
                        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                                                                                              Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-05-2012

Data udostępnienia w BIP: 12-06-2012 11:35

Data modyfikacji informacji: 12-06-2012 11:35