URP Nr XXIV/198/2012

UCHWAŁA Nr XXIV/198/2012

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 22 listopada 2012 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

                 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale Nr XX/164/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r., poz. 2335 i poz. 2555) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Sławomir Gołaszewski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-11-2012

Data udostępnienia w BIP: 03-12-2012 00:00

Data modyfikacji informacji: 06-12-2012 11:56