URP Nr XVIII/151/2012

Uchwała Nr XVIII/151/2012
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 31 maja 2012 roku
 
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012
 
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8  lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę 1 091 029 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 102 544 693 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości                           94 156 093 zł,
- dochody majątkowe w wysokości                        8 388 600 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 
§2 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1 091 029 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 107 325 477 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości -                      83 697 339 zł,
- majątkowe w wysokości -                             23 628 138 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2.
 
§ 3
1. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku.
2. Limity tych wydatków po zmianach określa Załącznik nr 3.
 
§ 4
1.     Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku.
2.     Zestawienie tych dotacji po zmianach określa Załącznik Nr 4.
 
§ 5
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik nr 5.
 
§ 6 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Podpisał: Przewodniczący Rady- Sławomir Gołaszewski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-05-2012

Data udostępnienia w BIP: 12-06-2012 11:50

Data modyfikacji informacji: 12-06-2012 11:50