URP Nr XXII/185/2012

UCHWAŁA Nr XXII/185/2012

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 20 września 2012 roku

 

w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu

Powiatu Białostockiego

                               

Na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz  art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1

 

  1. Udziela się dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierkach w wysokości 8.000 zł  (słownie: osiem tysięcy złotych) na dofinansowanie inwestycji pn. „Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego, zakup i wymiana bramy garażowej w remizie OSP Siekierki”.

§2

 

  1. Dotacja, o której mowa w §1, będzie pochodziła z budżetu Powiatu Białostockiego na 2012 rok (dz. 754, rozdział 75412, §6230).
  2. Sposób przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego i Ochotniczą Strażą Pożarną wymienioną w §1.

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady

Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-09-2012

Data udostępnienia w BIP: 02-10-2012 12:47

Data modyfikacji informacji: 02-10-2012 12:47