URP Nr XXI/172/2012

 

Uchwała Nr XXI/172/2012

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 29 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łapy

 

 

Na podstawie art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

 

§1

  1. Udziela się Gminie Łapy pomocy finansowej.
  2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polegać będzie na przekazaniu w 2012 roku dotacji celowej w kwocie nie większej niż 5 000zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego (gminy i powiatu) podczas uroczystości Dożynek Wojewódzkich, organizowanych w mieście Łapy.
  3.  

§2

Finansowanie pomocy, o której mowa w §1, odbywać się będzie z budżetu Powiatu Białostockiego (dział 750, rozdział 75075).

 

§3

Zasady przekazania i rozliczenia pomocy finansowej określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem Łap.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady

Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-08-2012

Data udostępnienia w BIP: 10-09-2012 12:57

Data modyfikacji informacji: 10-09-2012 12:57