URP Nr XIX/156/2012

 
Uchwała Nr XIX/156/2012
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 czerwca 2012 roku
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach
za 2011 rok
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 45 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152,
poz. 1223 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii zawartej w Uchwale Nr 4/2012 Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach z dnia 19 czerwca 2012 roku, Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
                                                                 
§ 1
 
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za rok 2011, na które składają się przedłożone przez Dyrektora Zakładu:
1)     rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, zamykające się stratą na działalności gospodarczej w wysokości 848 036,71 zł - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2)     bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5 690 105,70 zł - stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3)     informacja dodatkowa  za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011 r. – stanowiąca załącznik nr 3 do uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                             
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-06-2012

Data udostępnienia w BIP: 09-07-2012 13:16

Data modyfikacji informacji: 09-07-2012 13:16