URP Nr XIV/121/2012

                                                                                                                      PROJEKT
Uchwała Nr XIV/121/2012
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 2 lutego 2012 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012
 
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8  lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę 1 307 434 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 97 644 737 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości                           93 964 247 zł,
- dochody majątkowe w wysokości                        3 680 490 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 
§2
 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 3 325 521 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 102 425 521 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości -                      83 244 696 zł,
- majątkowe w wysokości -                            19 180 825 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2.
  
§3
 
1. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku.
2. Limity wydatków po zmianach określa Załącznik nr 3.
 
 
§4
 
1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 2 018 087
2. Planowany deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 4 780 784 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
-  zaciąganych kredytów w kwocie                                        507 400 zł,
-  nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie  2 162 890 zł,
-  wolnych środków w kwocie                                             2 110 494 zł.                                                                                   
§5
 
1.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 2 018 087 zł.
2.    Po zmianie łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6 870 386 zł, łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 089 602 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
 
§6
 
1.    Zwiększa się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Powiatu o kwotę 43 600 zł. 
2.    Zestawienie planowanych kwot dotacji po zmianach zawiera Załącznik nr 5.
 
§7
 
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik nr 6.
 
§8
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§9
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Podpisał:
Wiceprzewodniczący Rady
Walenty Sic

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiceprzewodniczący Rady-Walenty Sic

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-02-2012

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2012 10:24

Data modyfikacji informacji: 13-02-2012 10:24